home
Dny otevøených dveøí

(855) 688-0940

20. 9. 2018 / Libor Šesták
Srdeènì Vás zveme na Den otevøených dveøí, který se koná v pátek 18.1.2019 od 13:00 do 18:00 a v sobotu 19.1.2019 od 8:00 do 13:00 (321) 444-3135
(541) 679-7480

Pøijímací zkoušky naneèisto aneb Nebojte se pøijímaèek - 2019

6. 11. 2018 / Štìpánek Jiøí
Stejnì jako v minulých letech Vám nabízíme možnost vyzkoušet si pøijímací zkoušky NANEÈISTO. (716) 837-9075
580-512-1075

nonretention

18. 10. 2018 / Libor Šesták
Z dùvodù pøestavy areálu SOU jsou telefonní kontakty na pevné linky pracovištì SOU doèasnì nedostupné. ... více
NABÍDKY ZAMÌSTNÁNÍ - stavebnictví, geodézie

(204) 310-0458

30. 6. 2018 / Štìpánek Jiøí
Nabídky jsou podle potøeb firem prùbìžnì aktualizovány a doplòovány
Poslední aktualizace 30. 6. 2018 (972) 293-4709
Pøestavba areálu SOU Letohrad byla zahájena

(863) 212-6579

16. 11. 2017 / 7347845784
V pátek 10. listopadu 2017 nastal dlouho oèekávaný den, kdy došlo na SOU v Letohradì k pøedání staveništì dodavatelské firmì Profistav Litomyšl a.s., která bude realizovat jeho ROZSÁHLOU MODERNIZACI. 2056407770

Maturitní ples

20. 12. 2018 / Hovádková Zuzana
Pozvánka na školní maturitní ples ... více
(269) 767-5293

Projektový den "Èistá budoucnost"

17. 12. 2018 / Skalická Pavlína
Film, workshop, aktivity v hodinách ... více
(310) 327-7744

210-706-6377

25. 11. 2018 / Foglová Petra
V polovinì øíjna jsme navštívili bìhem poznávacího zájezdu Londýn 272-217-6166

Hodnocení školního kola soutìže o nejlepší projekt od f.WIENERBERGER a f.TONDACH za rok 2017-2018

22. 11. 2018 / Kopecká Monika
Školní kolo soutìže o nejlepší projekt od f.WIENERBERGER a f.TONDACH za rok 2017-2018 a jeho zhodnocení ... více
5879485620

taxinomy

19. 11. 2018 / Janeba Luboš
Tøetí místo ve fotbale a druhé místo ve stolním tenisu jsou naše další úspìchy v okresních kolech.
V tomto školním roce jsme doposud vždy „stáli na stupních vítìzù“ (365) 495-8318
Sportovní událostí v záøí 2018

Sportovní událostí v záøí 2018

7. 11. 2018 / Janeba Luboš
Postup našeho atletického týmu do krajského kola a tøetí místo našich bìžcù v okresním kole v pøespolním bìhu. To jsou první sportovní výsledky v letošním školním roce. ... více
Tunel Ejpovice

(519) 924-1856

17. 10. 2018 / (470) 385-6433
Navštívili jsme nejdelší dokonèovaný železnièní tunel v ÈR 3049106805
727-445-9681

Odborná pøednáška od firmy Wienerberger

17. 10. 2018 / 929-287-5284
Odborné informace o materiálech od firmy Wienerberger 7788554460
© 2009 Prùmyslová støední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikaèním Systémem Animáto.