کلیه ورودیهای محترم 1397میتوانند با ارائه کارت ملی ازخدمات کتابخانه های دانشگاه استفاده نمایند.