972-815-5628

Projekt archivácie vybranej časti slovenského internetu sa zameriava primárne na segment pôvodných vedeckých a odborných elektronických prameňov na pokračovanie t.j. elektronických časopisov a periodík vydávaných na území SR ako aj odborných stránok WWW, ktoré sa publikujú len v elektronickej forme a nie sú doposiaľ systematicky uchovávané ako súčasť kultúrneho dedičstva. UKB sa v predošlom období zapojila do medzinárodných projektov archivácie webových informačných prameňov a nadobudla potrebné know-how na riešenie ich zberu, ochrany a sprístupňovania.

5708102825

Od 1.9.2008 prebieha experimentálna etapa projektu archivácie webu (webdepozit). Postupne sme oslovili vydavateľov 88 pôvodných elektronických on-line prameňov na pokračovanie. Do dnešného dňa sme dostali písomný súhlas na zber, indexáciu a lokálne sprístupnenie v rámci experimentu na 34 elektronických prameňov (z toho 4 súhlasy predbežne mailom). Prehľad oslovených a spolupracujúcich vydavateľov uvádzame v tabuľke.

Anketa o uchovávaní elektronických prameňov na pokračovanie

V priebehu januára 2008 sa NA ISSN – referát EIP obrátil na vydavateľov pôvodných elektronických prameňov na pokračovanie s anketou, ktorej zámerom bolo zmapovať situáciu v oblasti uchovávania elektronických prameňov na pokračovanie s ohľadom na perspektívy budúcej možnej spolupráce v tejto oblasti.

V rámci ankety mali vydavatelia odpovedať na štyri otázky:

  1. Budujete si svoj vlastný archív Vašich elektronických prameňov na pokračovanie?
  2. Ak áno, ako dlho uchovávate archív?
  3. Máte záujem o dlhodobé uchovanie Vašich elektronických prameňov na pokračovanie?