Dzisiaj jest: wtorek, 23 pa¼dziernik 2018 Imieniny: Seweryna, Ignacego
(615) 787-4334
ATS - Internet Service Provider
Nowa siedziba firmy ATS
Data: 2008-11-10

Szanowni Pañstwo,
Od dnia 12 listopada 2008 roku firma ATS mie¶ci siê w Radomiu, przy ul. ¯eromskiego 75, pok. 110 (I piêtro, budynek BUL). Wej¶cie do budynku mo¿liwe jest tylko od ul. M³ynarskiej.


Zmiana numerów kont bankowych
Data: 2007-05-14

Szanowni Pañstwo

Informujemy, i¿ uleg³ zmianie nasze numery kont bankowych. Abonentów, którzy reguluj± p³atno¶ci za pomoc± sta³ego zlecenia, prosimy o aktualizacjê naszego numeru konta w Pañstwa banku. Aktualny numer konta, na który nale¿y dokonywaæ wp³at, znajduje siê tutaj.


Odliczenie podatku za us³ugi internetowe
Data: 2006-11-30

Abonentów chc±cych skorzystaæ z mo¿liwo¶ci odpisania od dochodu oplat za Internet zapraszamy do naszej siedziby przy ul. ¯eromskiego 75 pok. 208, na pocz±tku 2007 roku po odbiór kompletu faktur za abonament z roku 2006.


800-347-1428
8544449296
5209813088
ATS Internet Service Provider e-mail: info@ats.pl tel. 048 383 00 30