top website creator software download

Witamy na stronie firmy konsultingowej


HK CONSULTING

O NAS   


Specjalnością HK CONSULTING Sp. z o.o. jest szeroko pojęte doradztwo dla biznesu. Spółka służy doświadczeniem przedsiębiorcom i członkom zarządów spółek.

Usługi realizowane przez naszą firmę konsultingową mają na celu poprawę lub budowę organizacji w zakresie finansów, rachunkowości, audytów wewnętrznych, oraz windykacji, motywacji pracowników, poprawy komunikacji i osiągnięcie innych wyznaczonych zadań.

Koncentrujemy się na fachowym doradztwie zarówno dla małych, jak i dużych biznesów.

Wartości którymi się kierujemy w prowadzeniu naszej firmy konsultingowej to: ambicja, rzetelność, wiedza, kreatywność i uczciwość.

Rachunkowość i finanse

● Prowadzenie Ksiąg rachunkowych, sprawdzanie dokumentów pod względem, formalnym i rachunkowym

● Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, sporządzanie miesięcznych/kwartalnych, deklaracji VAT-7, VAT-7K

● Rozliczanie operacji eksportowych, importowych oraz wewnątrzwspólnotowych, sporządzanie informacji VAT-UE

● Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętym planem amortyzacji

● Prowadzenie ewidencji wyposażenia

● Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów

● Sporządzanie deklaracji podatkowych

● Sporządzanie sprawozdań finansowych – bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie kapitałów, itd.

● Konsultacje i porady

Sprawy pracownicze

● Przygotowywanie dokumentacji kadrowej związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (umowy o pracę, porozumienia zmieniające, świadectwa pracy)

● Zbudowanie bazy danych pracowników

● Zakładanie oraz bieżąca aktualizacja teczek personalnych

● Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących


● Prowadzenie zestawień nieobecności pracowników, w tym: urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, zwolnień lekarskich i innych nieobecności

● Monitoring ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP

● Sporządzanie listy płac

● Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych, płacowych na życzenie KlientA

● Opracowywanie regulaminów: pracy, wynagradzania, ZFŚS

● Opracowywanie systemu ocen okresowych

● Analiza potrzeb szkoleniowych

● Budowanie ścieżek kariery

● Tworzenie opisów stanowisk

● Wsparcie procesu rekrutacji

● Ocena i kształtowanie motywacyjnych systemów wynagrodzeń

● Usługi DORADCZE

Windykacja

● Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów

● Sporządzenie Not odsetkowych

● Przygotowanie i złożenie pozwu do sądu w trybie uproszczonym w celu uzyskania Nakazu zapłaty

● Windykacja należności

● Mediacje

● Skierowanie wniosku egzekucyjnego do wybranej kancelarii komorniczej, oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania egzekucyjnego

● Monitoring płatności (informowanie kontrahentów klienta o zbliżającym się terminie płatności lub jego przekroczeniu; w wersji rozszerzonej także wysyłanie wezwań do zapłaty)

Usługi dodatkowe

● Sporządzenie polityki rachunkowości

● Sporządzenie zasad obiegu dokumentów

● Indywidualne ustalenie planu kont wraz z dokumentacją

● Dodatkowa sprawozdawczość

● Sporządzanie biznesplanów

● Zarządzanie aktywami i usługi inwentaryzacyjne

● Wycena przychodów statystycznych dla potrzeb rachunkowości wg MSSF

● Badanie kondycji finansowej/ analizy finansowe/ due diligence finansowy

● Wszechstronna analiza problemu decyzyjnego/ sytuacyjnego

● Sprawowanie stałej funkcji doradczej i kontrolnej w przedsiębiorstwie

WARUNKI WSPÓŁPRACY


Warunki współpracy z naszą firmą konsultingową ustalane są każdorazowo indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta. Zapewniamy elastyczność w dostosowaniu się do szczególnych wymagań i oczekiwań naszego Klienta

Ramowy plan współpracy:
○ Wstępne rozpoznanie zlecenia

○ Zapoznanie się z zadaniem na podstawie rozmowy telefonicznej i/lub e-maila i wstępne określenie możliwości pozytywnej realizacji zlecenia Klienta
- BEZPŁATNIE

○ Niezobowiązujące spotkanie w celu zapoznania się ze szczegółami i dokumentami oraz szczegółowe przedstawienie i omówienie warunków współpracy - BEZPŁATNIE

○ Zgodnie z ustaleniami ze spotkania dalsza współpraca poprzez:
- Konsultacje
- Kompleksową realizację zadania Klienta i przygotowanie dokumentacji
- Obsługę stałą

Na każdym etapie konsultacji Klient może podjąć decyzję o przekazaniu zadania do kompleksowej realizacji przez HK CONSULTING i wówczas przekazane wynagrodzenie za konsultacje przez Klienta zostanie zaliczone w poczet wynagrodzenia za realizację zadania.

Warunki płatności:
Warunki płatności zależą od rodzaju i skomplikowania powierzonego naszej firmie konsultingowej zadania i ustalane są każdorazowo indywidualnie z Klientem.

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ NA