dzi¶ jest:  20 listopada 2018
  » wszystkich:3526211
  » w tym roku:63349
  » w tym miesi±cu:3698
  » dzisiaj :18
  » w ci±gu godziny:5
  » go¶cie online:1
Starostwo Powiatowe w Czêstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Czêstochowa
tel. (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl
Po VIII sesji Rady Powiatu 30.08.2011
W trakcie dzisiejszej sesji Rada Powiatu przyjê³a wszystkie przewidziane w porz±dku obrad projekty uchwa³. Nie mia³a te¿ ¿adnych zastrze¿eñ do przedstawianych jej informacji i sprawozdañ. Podczas sesji najwiêcej emocji wzbudzi³y tematy, ...
Jubileuszowe uroczysto¶ci w ¦niatyniu 30.08.2011
Pe³ni podziwu dla niezwyk³ej wrêcz go¶cinno¶ci, serdeczno¶ci i ¿yczliwo¶ci gospodarzy wrócili do Polski przedstawiciele powiatu czêstochowskiego, którzy w dniach 22 – 26 sierpnia br. przebywali w rejonie ¶niatyñskim na ...
Wrêczono akty mianowania 25.08.2011
W dniu dzisiejszym Starosta Czêstochowski Andrzej Kwapisz  wrêczy³ 10–ciu nauczycielom ze szkó³ ponadgimnazjalnych i placówek o¶wiatowych prowadzonych przez powiat akty mianowania. Pomy¶lnie procedurê awansu zawodowego ...
XII Do¿ynki Powiatowe 23.08.2011
  W malowniczej scenerii Jurajskiego Grodu w Piasku i przy piêknej pogodzie odby³y siê w minion± niedzielê do¿ynki Powiatu Czêstochowskiego. Organizatorami  tegorocznego ¶wiêta plonów ...
VIII sesja Rady Powiatu 19.08.2011
30 sierpnia 2011 roku (wtorek) o godz. 10ºº w sali nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czêstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 rozpoczn± siê obrady VIII sesji Rady Powiatu w Czêstochowie. Porz±dek obrad:
Wyszukiwarka na stronie

3866980022 2018 Projekt i wykonanie www.trustnet.pl